Elke reisorganisatie moet duidelijke reisvoorwaarden hebben.

Agro Natura ontwikkelt veel reizen voor andere reisorganisaties, clubs of (natuur)verenigingen. Boekt u een reis rechtstreeks bij één van hen, dan moet u ook bij hen kijken naar de reisvoorwaarden.

Boekt u een reis rechtstreeks bij Agro Natura dan zullen onderstaande reisvoorwaarden van toepassing zijn.Reisvoorwaarden Agro Natura

Reisovereenkomst
Na aanmelding per post, telefoon of via internet is de reisovereenkomst gesloten. U ontvangt een bevestiging/factuur en een uitleg over onze betaalmethode.

Nadat de reisovereenkomst is gesloten dient binnen 7 dagen een aanbetaling te worden gedaan van 15% van de reissom.
Uiterlijk 6 weken voor aanvang van de reis dient het restant van de reissom te zijn betaald.
Boekt u binnen 6 weken voor aanvang van de reis, dan dient de gehele reissom in één keer te worden voldaan.

Betaalmethode en Betaaltermijnen | STO-reisgarantie
Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling is Agro Natura aangesloten bij STO-rgb logo-72STO-reisgarantie. U betaalt de reissom niet direct aan Agro Natura maar op de rekening van de Stichting Derdengelden Certo Escrow (SDCE). De SDCE staat onder toezicht van de Nederlands Bank. Pas één dag na afloop van uw vakantie wordt de reissom door SDCE aan Agro Natura overgemaakt.

Nadat u van Agro Natura een bevestiging/factuur hebt ontvangen, ontvangt u van Certo Escrow per e-mail een uitnodiging waarin u gevraagd wordt in te loggen op het beveiligde gedeelte van hun site. Afhankelijk van het tijdstip van boeking krijgt u een verzoek tot betaling van de aanbetaling en later tot betaling van de restantreissom of tot betaling van de hele reissom in één keer als u kort voor vertrek boekt. Voor alle boekingen geldt dat het volledige bedrag voor vertrek op de rekening dient te staan van SDCE. Indien hieraan niet is voldaan, behoudt Agro Natura zich het recht voor om de geboekte reis te annuleren, waarbij de annuleringsbepalingen worden toegepast.

Indien Agro Natura in surseance van betaling komt of failliet gaat dan zal de SDCE uw geld NIET overmaken op de rekening van Agro Natura maar overmaken op de rekening van de Stichting Take Over (STO). Indien u nog niet op reis bent zal de STO de betaalde reisgelden naar u terug overmaken. Bent u al onderweg dan zal STO er voor zorgen dat u of het rechtmatige deel van de reissom terug krijgt of dat u uw reis kunt afmaken of dat u naar huis kunt terugkeren.

Ter aanvulling:
Eventuele klachten of claims over uw reis, staan los van deze betaalmethode.
U kunt te aller tijde uw transactie tot betalen stopzetten. De STO zal dan kijken of de reden tot stopzetting te maken heeft met (dreigend)faillissement van Agro Natura.
Onze annuleringsvoorwaarden zijn bij deze manier van betalen gewoon van toepassing.
De STO is geen geschillencommissie.

Wijziging door Agro Natura
Het kan voorkomen dat tijdens een reisseizoen door onvoorziene omstandigheden aanpassingen gedaan dienen te worden aan het reisprogramma. Agro Natura zal de reiziger op de hoogte stellen van de veranderingen en in overleg met de reiziger tot een nieuwe reisovereenkomst komen. Mocht het karakter van de reis door deze wijzigingen dusdanig veranderd zijn en wenst de reiziger af te zien van het voorgestelde nieuwe programma, dan heeft de reiziger het recht de reis kosteloos te annuleren.

Wijziging door de reiziger
Nadat de reisovereenkomst is gesloten en een reiziger hierna alsnog een verandering wil doorvoeren dan rekent Agro Natura hiervoor euro 20,00 aan administratiekosten per wijziging.

Groepsreizen
Mocht het gepubliceerde minimum aantal deelnemers voor een groepsreis niet gehaald worden, dan heeft Agro Natura de mogelijkheid om deze reis schriftelijk of mondeling te annuleren. Ook het uiteindelijk niet verkrijgen van de benodigde boot/trein/vliegtickets, kan leiden tot het annuleren van de reis. Agro Natura verplicht zich dit uiterlijk vier weken voor vertrek aan de deelnemers mee te delen.
Agro Natura behoudt zich het recht bij uitval door ziekte of anderszins van de oorspronkelijke reisleider, een andere reisleider in te zetten voor de reis. Een wijziging van reisleiding is geen geldige reden tot kosteloze annulering door een deelnemer.

De reisbegeleider van Agro Natura of haar lokale partners is gerechtigd van de aangegeven reisroute af te wijken, indien hij dit in het belang acht van de groep. Tevens is hij of zij gerechtigd een deelnemer van verdere deelneming uit te sluiten, als lichamelijke of geestelijke afwijkingen of een onvoldoende conditie/uitrusting van een deelnemer, de voortgang van de reis ernstig belemmeren. Alle daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten zijn dan voor de betrokkene, die dan ook geen recht heeft op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan. Als een deelnemer vrijwillig besluit een reis te verlaten kan hij/zij geen aanspraak maken op restitutie of vergoeding van extra kosten die gemaakt worden i.v.m. met het verlaten van de reis.

Annuleringsvoorwaarden Agro Natura
Agro Natura hanteert de volgende annuleringsvoorwaarden. Indien u een annuleringsverzekering heeft en u een voor die verzekering geldige reden heeft om de reis te annuleren dan krijgt u de gemaakte kosten terug van uw verzekering. Bij annulering is iedere reiziger de volgende bedragen verschuldigd:

Tot 56 dagen voor vertrek: 15% van de reissom met een minimum van euro 100,00 p.p.;
Van 56 tot 28 dagen voor vertrek: 50% van de reissom;
Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de 10e dag voor vertrek: 75% van de reissom;
Bij annulering vanaf de 10e dag (inclusief) tot de dag van vertrek of later: de volledige reissom.

Als annuleringsdatum geldt de (werk)dag waarop Agro Natura de melding ontvangt, mits de melding voor 18.00 uur wordt gedaan. Anders geldt de eerstvolgende werkdag. In die gevallen waarin het reizen tijdens het arrangement ernstige moeilijkheden of gevaar kan opleveren voor de reiziger als gevolg van natuurlijke of door de mens veroorzaakte omstandigheden (zoals overstromingen, aardbevingen, nucleaire besmetting, stakingen, (dreiging van) gewelddadige conflicten), zullen de hierboven genoemde annuleringskosten verlaagd worden tot het bedrag van de aanbetaling.

Aansprakelijkheid
U dient zelf zorg te dragen voor geldige reisdocumenten, zoals paspoort/identiteitskaart, visa en vaccinatiebewijzen zoals ze door verschillende landen worden vereist. Indien u de reis niet of niet geheel kunt maken wegens gemis van een document, komen alle daaruit voortvloeiende gevolgen voor eigen rekening.
U dient zich op de hoogte te stellen van de voor de reis benodigde uitrusting en fysieke conditie en te voldoen aan de gestelde criteria. Agro Natura is op geen enkele manier verantwoordelijk indien u vanwege uw fysieke of geestelijke conditie de reis voortijdig moet afbreken.
Voor groepsreizen geldt dat de reisbegeleider van Agro Natura of haar lokale partners gerechtigd is van de aangegeven reisroute af te wijken, indien hij dit in het belang acht van de groep. Tevens is hij of zij gerechtigd een deelnemer van verdere deelneming uit te sluiten, als lichamelijke of geestelijke afwijkingen of een onvoldoende conditie/uitrusting van een deelnemer, de voortgang van de reis ernstig belemmeren. Alle daaruit voortvloeiende gevolgen en kosten zijn dan voor de betrokkene, die dan ook geen recht heeft op restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan. Als een deelnemer vrijwillig besluit een reis te verlaten kan hij/zij geen aanspraak maken op restitutie of vergoeding van extra kosten die gemaakt worden i.v.m. met het verlaten van de reis.
Agro Natura kan geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor gevolgen die voortvloeien uit annuleringen, vluchtwijzigingen en/of vertragingen van spoorwegen, bus-, luchtvaart- of veerdienstmaatschappijen.
Geen aansprakelijkheid wordt aanvaard voor schade waarvoor aanspraak bestaat op een reisverzekering, welke geacht wordt door de reiziger afgesloten te zijn. Mocht de verzekering niet tot uitkering over gaan, terwijl Agro Natura aansprakelijk is voor de schade van de reiziger, dan kan de aansprakelijkheid van Agro Natura nimmer verder gaan dan een vergoeding van ten hoogste eenmaal de reissom.
Een aanspraak van enige deelnemer op schadevergoeding wegens gederfde vakantievreugde, indien Agro Natura hiervoor aansprakelijk is te stellen, kan nimmer verder gaan dan een vergoeding van ten hoogste eenmaal de reissom.
De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsuitsluitingen gelden niet indien schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Agro Natura of haar leidinggevende ondergeschikten. Agro Natura is nooit aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van door Agro Natura aan de reiziger ter beschikking gestelde wandelbeschrijvingen en/of kaarten. Agro Natura is nooit aansprakelijk voor schade, als die het gevolg is van tekortkomingen van de reiziger zelf.

Last minute
Boekt u binnen twee weken voor vertrek dan brengen wij u EUR 25,00 last minute kosten in rekening. Uw aanvraag wordt met spoed behandeld en uw reispakket en reisbescheiden aangetekend verzonden.
Veel groepsreizen met vertrek binnen 6 weken zijn ‘op aanvraag’. Dat wil zeggen: afhankelijk van beschikbaarheid van accommodaties en/of treinen.

Klachten
Vanzelfsprekend proberen wij een reis zo goed mogelijk voor te bereiden en uit te voeren, maar toch kan het voorkomen dat u ergens een klacht over heeft. Bij groepsreizen kunt deze klacht ter plaatse met de reisbegeleider/ster opnemen zodat hij/zij er wat aan kan doen. Komt u er samen niet uit, leg dan de klacht, samen met de reisbegeleider, schriftelijk vast en stuur die na afloop naar ons kantoor. Klachten die niet op deze manier op schrift zijn gezet worden bij terugkeer niet in behandeling genomen. Bij individuele reizen geldt dezelfde procedure, richt u zich in eerste instantie tot de lokale organisator of accommodatieverschaffer van het betreffende arrangement. Bij thuiskomst kunt u de klacht schriftelijk vastleggen en naar ons kantoor sturen, mailen mag uiteraard ook.

De klacht dient uiterlijk 2 weken na het einde van de reis of na uw terugkomst in ons bezit te zijn.